• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
  • +7 (727) 323 11 75

About Me

  • Номер для связи:
    8(707) 364-60-06
  • Email:
    Teakmetova@mail.ru
  • Experience:
    27 лет

Должность: Старший преподаватель 

Читаемые дисциплины: Русский язык, Профессиональный русский язык.

Опубликованы  более  20 статей, 10 методических разработок, которые успешно используются в учебной деятельности.

Список методических трудов:

Кәсіби қазақ тілі. А қпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша өзіндік жұмыс та псырмаларын орындау үшін әдістемелік нұсқау лар . – Алматы: АЭжБУ, 201 7 . – 3 2 б

Кәсіби қазақ тілі. Жылу энергетикасы бағытының студенттері үшін өздік жұмыс тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар мен тапсырмалар. – Алматы: АЭжБУ, 2018. – 65 б.

Список научных публикаций:

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ. г.Алматы, АУЭС, 2018 – 16 б

Qualifications

Иконка левого меню