• Алматы, Байтұрсынұлы, 126/1
 • +7 (727) 323 11 75

About Me

 • Номер для связи:
  +7 (727) 292 73 73
 • Email:
  a.karasayeva@kazatk.kz
 • Experience:
  4 года

Должность: ассистент

Ученая степень: магистр технических наук

Преподаваемые дисциплины:

 • Электрические аппараты;
 • Использование ВИЭ.

Список научных и методических трудов:

 1. Электртехникалық жабдықтарды техникалық диагностикалау. Садықбек Т.Ә. Материалы Международной научно-практической конференции «Транспортная наука и инновации» – г. Алматы, 2015, с. 81-85.
 2. Алматы электрмен қамтамасыздандыру дистанциясындағы трансформаторлар майындағы еріген газдардың талдауын бағалау. Садықбек Т.Ә. Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава и студентов. – г. Алматы, 2015, с. 232-236.
 3. Трансформаторлардың еріген газдарын талдауды бағалау. Материалы конференции «Роль транспортной науки и образования в реализации пяти институциональных реформ» – г. Алматы, 2016, с. 420-423.
 4. Оценка состояния электрооборудования на основе результатов хроматографического анализа. Материалы конференции «Роль транспортной науки и образования в реализации пяти институциональных реформ» – г. Алматы, 2016, с. 423-428.
 5. Жаңғыртылатын энергия көздерінен электр энергиясын түрлендіре отырып жол қозғалысында пайдалану. Қауанов Н., Ескелді А. Труды XLI Международной научно-практической конференции “Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика” – Алматы, 2017, с. 99-103.
 6. Теңіз толқындарынан қуат алудың жаңа әрі тиімді тәсілдері. Жанабай Ж. Труды XLII Международной научно-практической конференции “Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика” – Алматы, 2017, с. 107-1
 7. PV күн технологиясын жобалау үшін жамбыл облысының күн радиациясының ресурстарының потенциалын картаға түсіру. Койшиев Т. К., Койшибаева К. Ж. ТрансЭкспрес-Казақстан, 2017 г.
 8. Тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтауда жаңғыртылатын энергия көздері негізінде жел энергетикасы қондырғыларын пайдалану тиімділігі. Әкімғалиев Қ., Ибадуллаев А., Қасымхан Д. Материалы ХLI Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» – г. Алматы, 2017, с. 103-107.
 9. Картографирование потенциала ресурсов солнечной радиации Жамбылской области для проектирования PV солнечной технологии. Т.К. Койшиев, А.К.Сейтимова. Вестник КазАТК № 3 (102), 2017,б. 88-94.
 10. Жаңғыртылатын энергия көздері. Адам қозғалыс энергиясын электр энергиясына түрлендіру. Қаржаубаев Ж. Труды XLII Международной научно-практической конференции “Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика”. – Алматы, 18 апрель, 2018, с. 189-193.
 11. Дыбысты энергияға түрлендіретін және реактивті қозғалтқыш шуылын төмендеткіш қондырғы. Иманалиев М. Труды XLII Международной научно-практической конференции “Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика”. – Алматы, 18 апрель, 2018, с.195-197.
 12. Күн электрстансалары салынатын Нұрлыкент (Бурнооктябрьское), Түркістан, Қапшағай елді-мекенінің аймағына орналасатын қондырғының көлбеу бетке түсетін күн радиациясының қарқындылығының есебі. Койшиев Т.К., Бабахан Ш. Труды XLII Международной научно-практической конференции “Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика”. – Алматы, 18 апрель, 2018, Том 3.
 13. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша №2 өндірістік тәжірибеге әдістемелік нұсқаулар. Жармагамбетова М.С., Егзекова А.Т. КазАТК, Алматы, 2016 г.
 14. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша оқу практикасына әдістемелік нұсқаулар. Егзекова А.Т., Джабагина З.К. КазАТК, Алматы, 2016 г.
 15. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Взаимное электромагнитное влияние в электрооборудовании» (для магистрантов специальности 6М071800 – Электроэнергетика). Туманов И.Е. КазАТК, Алматы, 2016 г.
 16. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Возобновляемые источники энергии и энергосбережение» (для магистрантов специальности 5В071800 – Электроэнергетика). Койшиев Т.К., Сапаков А.З. КазАТК, Алматы, 2017 г.
 17. «Электротехниканың теориялық негіздері» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар (5В072000 – «Автоматтандыру және басқару» бакалавриат мамандықтары үшін). Хусаинов Б.Н. КазАТК, Алматы, 2017 г.
 18. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Компьютерное моделирование режимов работы энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии» (для докторантов специальности 6D071800 – Электроэнергетика). Койшиев Т.К. КазАТК, Алматы, 2018 г.

 

Сведения о повышении квалификации:

 1. Курс повышения квалификации по теме «Энергоаудит», г. Алматы, 2014 г.;
 2. Курс повышения квалификации по теме «Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэффективности», г. Алматы, 2014 г.;
 3. Зарубежнаястажировка по теме «Метод диагностики электротехнического оборудования тяговых подстанции», РФ, г. Омск, 2016 г.;
 4. Представитель МОН РК по проведению ЕНТ, г. Астана, 2018 г.

Qualifications

Иконка левого меню