• г. Алматы, Байтурсынулы, 126/1
 • 8(727) 292 03 03
 • ПН-ПТ: 9:00-18:00

Ақпараттық жүйелер

Бітірушіге «5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.
5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығының білім беру бағдарламаларының мақсаты ақпараттық жүйелерді қолдану мен студенттердің жеке қасиеттерін дамытудың әртүрлі салаларында білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді және сапалы даярлау, сондай-ақ жалпы мәдени-әмбебап (жалпығылыми, әлеуметтік-жеке, аспаптық) және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.
5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығының білім беру бағдарламаларының міндеттері ақпараттық жүйелерді жобалау және өңдеу саласындағы жаңа буын түлектерін дайындау болып табылады:
−  ақпараттық технологияларды құру және ақпараттық ағындарды басқару құралдары мен әдістерін жоғары тиімді пайдалану дағдыларына ие болу;
– ақпараттық жүйелердегі заманауи компьютерлік техниканы қолдануға  дайын;
− ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың еңбек нарығында бәсекеге қабілетті ортада жұмыс істеуге дайын;
− оның өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде ақпараттық жүйелердің қаржылық тұрақтылығы мен стратегиялық тиімділігіне қол жеткізу үшін кәсіби проблемаларды шешуге қабілетті.
Мамандық бойынша (мамандықтар)  білім беру бағдарламалары:
-IT-менеджмент;
-Мультимедиялық және виртуалды нақты жүйелер;
-Телекоммуникациядағы ақпараттық жүйелер;
-Жасанды ақпараттық жүйелер.
Бітіруші келесі кәсіби біліктілікке ие болуы керек:
– қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, теориялық және қолданбалы мәселелерді қою және шешу;
– ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуге көмектесу. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану үшін жобалау шешімдерін негіздеуге және таңдау дағдысына ие болу;
– өмір циклінің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелер құру процестерін құжаттау дағдыларын меңгеру, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және жөндеу кезінде сапа мен сенімділікті бағалаудың технологиялық және функционалдық стандарттарын, қазіргі заманғы үлгілер мен әдістерін меңгеру;
– ұйымдардың сауалнамасын жүргізуге, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтауға, ақпараттық ағындар мен ақпараттық жүйелердің талаптары мен ерекшеліктерін қалыптастыруды, бизнес-процестерді қайта құруға қатысуды меңгеру;
– деректер мен білім құрылымдарын, қолданбалы және ақпараттық процестерді модельдеу және жобалауды меңгеру. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарының тиімділігін талдау және бағалау әдістерін білу.
– ақпаратты өңдеудің негізгі алгоритмдерін қолданбалы міндеттерді шешуге қолдануға, алгоритмдердің, бағдарламалардың және сынақ бағдарламаларының күрделілігін бағалауды жүзеге асыруға дағдыланады.
– жобалардың экономикалық шығындарын бағалау дағдыларын меңгеріп, ұйымдардың іскерлік қызметінде ақпараттық жүйелерді құру және енгізу үшін жобаларды басқару әдістерін және технологияларын білу.
5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша  IT-инжиниринг кафедрасы келесі ғылыми-зерттеу ұйымдарымен және шетелдік университеттермен ынтымақтастық жүргізеді:
– Люблин технологигиялық университеті (Польша);
– «С.Л. Соболев атындағы математика институты» Федералды Мемлекеттік бюджеттік ғылым ұйымы (Россия);
– Беларус Радиоэлектроника және информатика мемлекеттік университеті (Белорусь);
– Москва энергетикалық институты (Россия);
– Украина Ұлттық авиациялық университеті (Украина) және т.б.
Міндетті пәндер:
 1. Ақпараттық жүйелер негіздері
 2. Ақпараттық-коммуникациялық жүйелер (ағылшын тілінде)
 3. Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
 4. IT-инфраструктура
 5. Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры
 6. Шетел тілі
 7. Математика I
 8. Математика II
 9. Математика III
 10. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 11. Қазақ (орыс) тілі
 12. Физика І
 13. Философия
 14. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 15. Кәсіби – бағытталған шетел тілі
Таңдаулы пәндер:
 1. Қоғамның саяси-құқықтық және әлеуметтік-рухани негіздері / Қазіргі қоғамның әлеуметтік институттары: саясат, құқық, дін
 2. Физиканың арнаулы тараулары / Физика ІІ
 3. Бағдарламалау технологиясы / Бағдарламалаудың инстурменталды құралдары
 4. Web-интерфейс дизайны / Web-бағдарламалау
 5. Арнайы операциялық жүйелер / Linux операциялық жүйесі
 6. Объектіге – бағытталған бағдарламалау / Visual Studio арқылы топты өңдеудің негіздерді
 7. Компьютерлік графика және дизайн / Мультимедиа технологиялары
 8. Компьютерлік жүйелер / Желілік технология негіздері
 9. Интернет бағдарламалау / PHP бағдарламалау
 10. Құрамдас технологиялардың негіздері / Визуалды бағдарламалау
 11. Linux негізінде жоғары өнімді есептеу жүйелерін басқару / Архитектура және серверлерді басқару
 12. Шешім қабылдау теориясы / Операцияларды зерттеу және оңтайландыру әдістері
 13. Жасанды жүйелердегі білім негіздері / Жасанды интеллект жүйесі
 14. Роботты басқару жүйелері / Arduino және 3D printing технологиялары
 15. Ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік / Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары
 16. Басқару теориясы негіздері / 3D моделдеу жүйесі/ Үлгілерді тану және нысан идентификациясы / CISCO негізіндегі IP-телефония жүйесі
 17. Ақпараттық жүйелерді жобалау әдістері мен құралдары / Ақпараттық жүйелерді жобалау Компьютерлік модельдеу/ Ақпараттық жүйелерді модельдеу
 18. Желілік қосымшаларды әзірлеу /Ақпараттық жүйелер интерфейсі
 19. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік / Еңбекті қорғау және АКТ саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 20. 1С экономика және есеп негіздері; / АКТ саласындағы экономика және басқару
 21. Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару / Интерактивті графикалық жүйелер / Жасанды деректерді талдау / Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі
 22. Деректерді параллельді өңдеу жүйелері / BigData және бұлтты есептеу технологиялары
 23. Oracle корпоративтік ақпараттық жүйелерін өңдеу / SQL көмегімен ақпараттық жүйелерді өңдеу
Электрондық бизнес / Интернет-кәсіпкерлік
 1. Android негізіндегі мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу / IOS-қа негізделген мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу
 2. Метрология, стандарттау және өлшеу / Стандарттау және өлшеу, LabVIEW кешені
 3. IT-жобалар менеждменті / Виртуалды және кеңейтілген шындық технологияилары / Нейрондық желілер / Желілерді басқарудың орталықтандырылған жүйесі
Мамандық бойынша студенттер жұмысқа қажетті білім және дағдыларға ие болады:
 1. ақпараттық жүйелердің сәулет және компоненттерін құру;
 2. ақпараттық жүйелерді математикалық, лингвистикалық, ақпараттық, техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау;
 3. веб-интерфейстер дизайны және жобалау;
 4. интерактивті графикалық жүйелерді жобалау және дамыту;
 5. аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерінің адам-машина интерфейсін жобалау;
 6. ақпараттық ресурстарды басқару;
 7. деректер қорын жобалау және қызмет көрсету;
 8. ақпараттық желілердің желілік қызметтерін орнату, конфигурациялау және басқару;
 9. ақпараттық ресурстарды өңдеуге, сақтауға және көрсетуді бағдарламау;
 10. IT жобаларды басқару;
 11. АЖ баға беру және оны оңтайландыру бойынша шешімдерді әзірлеу;
 12. ұйымның іскерлік стратегияларын әзірлеуге кеңес беру;
 13. ақпараттық жүйелер саласында кеңес беру.
Оқыту әдістемесі.
Дәрістер, семинарлар және зертханалық сабақтарды жүргізу кезінде, интерактивті мультимедиялық технологиялар, сондай-ақ іскерлік ойындар, мысалы, машина модельдері бойынша ойын сабақтары, case study, тақырыптық пікірталастар сияқты белсенді оқыту әдістері қолданылады.    
 
Материалдық-техникалық база:
 • Windows Server 2008, Linux, Windows 10 операциялар жүйесі негізіндегі компьютерлік және желілік технологиялар класстары.
 • CISCO аймақтық академиясы.
 • Kaspersky лабораториясы.
 • LabView и ERP жүйелері бағдарламалық-техникалық кешендері.
 • Oracle лабораториясы.

Практика келесі компанияларда өтеді:

Жетекші АТ-компаниялар мен мемлекеттік мекемелердің құрылымдық бөлімшелерінде, атап айтсақ ҚР БҒМ Ғылым комитеті Ақпараттық және есептеу Институты, «ALSI», «LogyCom», «Azimut Solutions», «Казахтелеком», «KCell», «Beeline», «Dalacom», «Tele2», «OMEGA.KZ» ЖШС, «Alfa technologies» ЖШС, «Newinttech» ЖШС, «NurBilim» ЖШС, «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ және басқа да озық, табысты дамып келе жатқан ұйымдар.
 

 

Бітірушілер келесі лауазымдарда жұмыс істей алады:

Санаты жоқ біліктілігі жоғары деңгейлі маман; екінші санаттағы біліктілігі жоғары деңгейлі маман; бірінші санаттағы біліктілігі жоғары деңгейлі маман. Бағдарламалық қамтамасыз ету инженері,  Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету инженері, Web – шебер, Программист (компьютерлік), Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші, Бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдау жөніндегі маман,  Деректер қорының администраторы, Деректер қорының инженері, Жүйелік инженер, Техникалық кеңесші.

 

Бітірушілер жұмыс істейді:

– банк саласында;
– телекоммуникация және байланыс саласында;
– энергетика саласында;
– мемлекеттік секторларда;
– жоғары оқу орындарында;
– жеке компанияларда.